Follow Us On

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Musea Sculpta

Deze Algemene Voorwaarden regelen de aankoop van toegangsbewijzen en het bezoek van bezoekers aan Musea Sculpta. Door het kopen van tickets en/of het betreden van Musea Sculpta, worden alle bezoekers geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Musea Sculpta gewijzigd worden, en de laatste versie is steeds beschikbaar op de Musea Sculpta website.

Bezoekers betreden Musea Sculpta op eigen risico. De tentoonstellingen zijn mogelijk niet geschikt voor mensen met claustrofobie of angst voor het donker. Musea Sculpta is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen tijdens het bezoek. Bovendien is Musea Sculpta niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel.

Bezoekers moeten zich vertrouwd maken met het huidige Musea Sculpta Bezoekersreglement zoals weergegeven op de Musea Sculpta website op het moment van het bezoek, en worden geacht akkoord te gaan met dit reglement. Onze medewerkers zijn gemachtigd om bezoekers die de bezoekers- en toegangsvoorwaarden niet naleven, of die de rust dreigen te verstoren, uit Musea Sculpta te verwijderen. In dergelijke gevallen heeft de bezoeker geen recht op schadevergoeding. Bezoekers dienen steeds de instructies en verzoeken van de medewerkers van Musea Sculpta op te volgen.

Musea Sculpta behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de attractie tijdelijk te sluiten om technische, operationele of andere redenen. In dergelijke omstandigheden zal geen terugbetaling plaatsvinden. Indien een bezoeker correcte en volledige contactinformatie heeft verstrekt, zal Musea Sculpta zijn best doen om de bezoeker te informeren over eventuele onverwachte sluitingen, hoewel dit niet gegarandeerd kan worden.

Tickets

Tickets kunnen aan de kassa van het Musea Sculpta worden gekocht en betaald. Bezoekers kunnen bij het reserveren op de website kiezen uit de volgende talen: Nederlands, Frans en Engels.

Voor scholen en groepen kan het tijdstip of de duur van het gereserveerde tijdslot om technische redenen worden gewijzigd. Musea Sculpta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of kosten voor de bezoeker die hieruit voortvloeien.

Bezoekers die te laat komen voor het gereserveerde tijdstip krijgen geen terugbetaling van de toegangsprijs of enige andere vorm van compensatie. Daarom verzoeken wij (school)groepen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn.

Promoties en/of kortingen zijn niet van toepassing op dit ticket, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de promotie- of wedstrijdvoorwaarden. Tickets worden niet vervangen in geval van diefstal en er wordt geen vergoeding gegeven in dergelijke gevallen. Tickets die niet kunnen worden gescand om toegang te krijgen tot Musea Sculpta worden als ongeldig beschouwd. Bezoekers zijn verantwoordelijk voor het leesbaar afdrukken van hun online tickets. Een ticket geeft slechts eenmaal toegang tot Musea Sculpta; het meerdere malen kopiëren of printen van een ticket is niet geldig. Overstappen naar een ander tijdstip wordt beschouwd als een nieuwe boeking. De directie behoudt zich het recht voor de toegangsprijzen voor Musea Sculpta te allen tijde te wijzigen. De weergave van prijzen op het internet of via andere middelen is niet bindend.

Boekingen

Musea Sculpta behoudt zich het recht voor om boekingen te wijzigen of te annuleren, inclusief bevestigde boekingen, om fouten te corrigeren of boekingen te annuleren indien nodig. Indien belangrijke wijzigingen of annuleringen noodzakelijk zijn, zullen wij alles in het werk stellen om u onmiddellijk te informeren indien u ons correcte en volledige contactinformatie heeft verstrekt. Wij kunnen echter niet garanderen dat u in alle gevallen vóór uw geplande bezoek bericht zult ontvangen. Als wij u vóór uw bezoek kunnen informeren, hebt u de volgende opties: a) het gewijzigde ticket accepteren; b) een alternatief boekingsaanbod accepteren dat niet meer kost dan het oorspronkelijk betaalde bedrag; of c) de boeking annuleren en een volledige terugbetaling ontvangen, hetzij via een voucher of een terugbetaling van de oorspronkelijke betaling. Merk op dat deze opties niet van toepassing zijn als het om een kleine wijziging gaat. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uitgaven, kosten of verliezen als gevolg van wijzigingen of annuleringen.

Om toegang te krijgen tot de attracties van Musea Sculpta moeten bezoekers een geldig toegangsbewijs hebben, dat alleen geldig is voor de datum en tijd die vooraf is gereserveerd voor school- en groepsbezoeken. Bezoekers moeten hun toegangsbewijs in goede staat houden en op verzoek aan het personeel van Musea Sculpta tonen. Bezoekers met e-tickets moeten deze bij de receptie omruilen voor toegangsbewijzen voor de attracties van Musea Sculpta.

Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden begeleid door ten minste één volwassene (16 jaar of ouder). Verzorgers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van minderjarigen die zij begeleiden, zowel individueel als in groepsverband. Musea Sculpta behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de kinderen te controleren.

Musea Sculpta is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers via de aangeduide toegangsweg. Ons personeel is beschikbaar om rolstoelgebruikers te helpen, hoewel een korte wachttijd noodzakelijk kan zijn om operationele redenen. Om veiligheids- en operationele redenen worden maximaal twee rolstoelgebruikers per tijdslot toegelaten. Als u extra voorzieningen nodig heeft, kunt u het volgende nummer bellen: +32 (0) 50 34 80 36. Indien u vergezeld bent van een blindengeleidehond, gelieve u te melden bij de kiosk van het onthaal alvorens het Musea Sculpta binnen te gaan.

Radio’s, geluidsapparatuur, eten en drinken, wapens en explosieven zijn niet toegestaan in Musea Sculpta. Huisdieren zijn niet toegestaan, met uitzondering van blindengeleidehonden die een hondenjack dragen.

Fotograferen en filmen

Tijdens uw bezoek aan het Musea Sculpta is het toegestaan foto’s of video’s te maken in het museum. Als u ze voor commerciële doeleinden wilt gebruiken, moet u vooraf schriftelijke toestemming krijgen van het Musea Sculpta. Als bezoeker kan u gefotografeerd of gefilmd worden, en door het museum te betreden, gaat u ermee akkoord dat het Musea Sculpta deze beelden kan gebruiken voor reclamedoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk vraagt ze niet te gebruiken.

Verboden te roken

Roken is strikt verboden in het Musea Sculpta en op de binnenplaats.

Overmacht

Het Musea Sculpta kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden of terugbetalingen doen voor schade of verlies ten gevolge van overmacht, wat verwijst naar gebeurtenissen buiten onze controle en die we redelijkerwijze niet kunnen voorspellen of voorkomen. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, oorlog of oorlogsdreiging, burgerlijke onrust of wanorde, terrorisme of de dreiging van terrorisme, werkstakingen, natuur- of kernrampen, extreme weersomstandigheden, brand, stormen en overstromingen, virusuitbraken en pandemieën, door de overheid opgelegde sluitingen en alle andere vergelijkbare gebeurtenissen.

Wettelijke bepalingen

Alle geschillen tussen bezoekers of gebruikers van de website van Musea Sculpta en/of het museum zelf zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgisch internationaal privaatrecht. De bij het geschil betrokken partijen komen overeen de zaak voor te leggen aan de rechtbanken van Gent, afdeling Brugge.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent de bezoeker van het museum dat alle gegevens opgeslagen op de server van het Musea Sculpta als bewijs kunnen dienen in geval van een geschil over vermeende transacties.

Tijdens het boekingsproces heeft de bezoeker de mogelijkheid om eventuele fouten te corrigeren alvorens zijn bestelling af te ronden. Eens de bestelling is ingediend en bevestigd door Musea Sculpta, wordt ze definitief en bindend. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt 1% rente aangerekend op het uitstaande bedrag en 10% schadevergoeding, met een minimum van 125 euro.